Fiskeregler

Hoplavassdraget grunneierlag
Fiskeregler


Hoplavassdraget Grunneierlag har vedtatt følgende regler for fiske innen grunneierlagets område.


Vassdraget blir regnet fra Hoplafossen til alle vatn og tjern som sokner dit.

Unntatt er Lynvatnet og Grønningen.

I tillegg kommer Åltjønna og Møssingvatnet.Alle over 18 år må ha løst fiskekort.

Ett kort gjelder for:

                             Oter eller dorging. Stangfiske med flue, sluk og mark.

                             Isfiske med pilk.


Annet levende agn, enn mark, er forbudt !

Garnkort kan løses. (Garnkort = Årskort.) Fiske må da foregå min. 100 meter fra land. Grunneier kan, såfremt garnkort er løst av fisker gi tillatelse til fiske nærmere land på sin eiendom.

Vi anbefaler garnstørrelse 24 og 26 Omfar. Brukes 22 Omfar skal det samtidig settes et 32 Omfar for hvert andre 22 Omfar. Alle garn, liner, teiner, ruser, m.v. må merkes med navn og adresse.

Fiskekort kan ikke overdras.

Alle som har fiskekort kan kontrollere andre fiskeres kort. Ulovlig fiske skal meldes styret  i grunneierlaget. Fiskekort gir ingen rett til ferdsel, båtplass, parkeringsplass m.v. Fiske og ferdsel må foregå innen rammen av offentlige fiskeregler og friluftsloven.
KART OVER VASSDRAGET
PARKERING


Vi gjør oppmerksom på at fiskekortet  ikke innebærer noen generell tillatelse til parkering. Parker ikke på åker eller eng.

Vi har en rekke hyggelige grunneiere rundt vannene.

Er du i tvil om parkering så spør du om tillatelse.